دوران پالئوزوئیک (Paleozoic) : شنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۸۶ 16:4

 

- دوران پالئوزوئیک :

سیصدو پنجاه میلیون سال زمانی است که تجسم آن برای ما مشکل است ولی این زمان طولانی دورانی را در بر می گیرد که زمین شناسان  به آن پالئوزوئیک (Paleozoic) گویند .

 

- تقسم زمانی دوران پالئوزوئیک :

زمین شناسان این دوران را به شش دوره تقسیم کرده اند که عبارتند از :

۱. کامبرین

۲. اردویسین

۳. سیلورین

۴. دونین

۵. کربونیفر

۷. پرمین

 

این دوران در مجموع شامل دو تقسیم بندی کلی زمانی نیز می باشد که شامل پالئوزوئیک زیرین و پالئوزوئیک بالایی می باشد که این زمان عبارتند از :

۱. به مجموع دوره های کامبرین-اردویسین-سیلورین پالئوزوئیک زیرین گویند .

۲. به مجموع دوره های دونین-کربونیفر-پرمین پالئوزوئیک بالایی گویند .

 

پالئوزوئیک زیرین با چرخه کوهزایی کالدونین در اروپای شمالی آغاز می شود و بیشتر رسوبات آن از نوع تبخیری است اما در پالئوزوئیک بالایی رسوبات کربناته اهمیت بیشتری پیدا می کنند که این بعلت فراوانی جانداران دارای اسکلت آهکی در این زمان می باشد.در پالئوزوئیک زیرین دنیای گیاهی جلبک ها و تا حدودی نهانزادان آوندی گسترش بیشتری دارد حال آنکه در  پالئوزوئیک بالایی گسترش نهانزادان آوندی و پیدایش بازدانگان از اهمیت بیشتری برخوردارد است .

 

 

نوشته شده توسط وحید رضائی  | لینک ثابت |